Winkelwagen

Je winkelmand is momenteel leeg.

Terug naar winkel


Webdesign

Drukwerk

PC-Service

Contact

 
Direct contact?     +316 361 94 14 / info@rifixtservice.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFIXT

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen tussen RiFixt PC-Service & Design., hierna te noemen: “RiFixt".
2. RiFixt wijst de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RiFixt, voor de uitvoering waarvan door RiFixt derden dienen te worden betrokken.
4. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze vooraf schriftelijk door RiFixt zijn aanvaard.
5. Indien een bepaling van de overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMST

1. Alle offertes en aanbiedingen van RiFixt zijn vrijblijvend en worden schriftelijk of langs elektronische weg gedaan.
2. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer het aanbod wordt aanvaard door de opdrachtgever. De aanvaarding door opdrachtgever geschiedt door goedkeuring middels het administratiesysteem van RiFixt, dan wel door een schriftelijk of elektronisch akkoord.
3. Indien geen overeenkomt op basis van de offerte/het aanbod tot stand komt, dient de offerte/het aanbod en alle hierbij behorende bescheiden op het eerste verzoek van RiFixt terstond door de opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van RiFixt.

ARTIKEL 3: PRIJZEN

1. Tenzij anders vermeld, gelden prijzen overeenkomstig de door RiFixt gedane aanbieding. De in de offerte/het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de offerte/het aanbod geldende prijzen door diensten en producten, koersen van valuta, rentekosten, lonen en loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, belastingen, heffingen van overheidswege of welke prijsbepalende factoren dan ook. Indien zich verhogingen van deze kostenfactoren voordoen tussen de aanvaarding van de order en het tijdstip van aflevering van diensten en/of producten, behoudt RiFixt zich het recht voor de hierdoor ontstane verschillen aan de opdrachtgever door te berekenen.
3. Gemaakte of te maken kosten in verband met de uitvoering van de opdracht zullen aan opdrachtgever worden doorbelast, voor zover deze kosten niet rechtstreeks door de opdrachtgever zijn/worden voldaan. Dit betreft kosten aan derden.
4. In geval van door de opdrachtgever opgedragen meerwerk, zal RiFixt de opdrachtgever schriftelijk informeren over de hiermee gemoeide kosten, waarna het aan de opdrachtgever is dit aanbod aan RiFixt, schriftelijk dan wel via elektronische weg te aanvaarden.

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN RIFIXT EN OPDRACHTGEVER

1. RiFixt zal het overeengekomen werk naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de overeenkomst uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, staat het RiFixt vrij bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De opdrachtgever verstrekt alle gegevens, waarvan door RiFixt is aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De opdrachtgever levert slechts gegevens aan, welke geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval de opdrachtgever, ondanks het voornoemde, inbreuk makende gegevens aan RiFixt verstrekt, komt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart RiFixt in geval van eventuele aanspraken wegens het gebruik van de aangeleverde inbreuk makende gegevens.
4. Indien de gevraagde gegevens niet tijdig aan RiFixt zijn verstrekt, heeft RiFixt het recht de werkzaamheden in verband met de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende schade conform de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever door te berekenen.
5. Indien RiFixt, of door haar ingeschakelde derden, werkzaamheden uitvoeren op locatie bij de opdrachtgever, verstrekt de opdrachtgever (kosteloos) de redelijk gewenste faciliteiten voor uitvoering van de werkzaamheden.
6. RiFixt is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
8. Zodra het werk voltooid is en derhalve opgeleverd kan worden, deelt RiFixt dit aan de opdrachtgever mede.

ARTIKEL 5: DUUR VAN DE OVEREENKOMT

1. De overeenkomst tussen RiFixt en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit een indicatieve termijn maar nimmer een fatale. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever RiFixt derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. RiFixt dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

ARTIKEL 6: BETALING

1. Opdrachtgever zal de haar in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, via automatische incasso aan RiFixt voldoen. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum het aangaande bedrag aan RiFixt voldoen.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd enige betalingsverplichting op te schorten.
3. Indien tijdige betaling uitblijft, is RiFixt gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
4. Ingeval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, aanvraag onder curatele stelling en overlijden van de opdrachtgever alsmede wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en ten slotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan.
6. Indien betaling niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is verricht, verkeert de opdrachtgever (zonder ingebrekestelling) van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
7. RiFixt is voorts gerechtigd om alle kosten in rekening te brengen die moeten worden gemaakt om de invordering van de verschuldigde gelden te waarborgen, waaronder alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,– per geval/factuur.
8. RiFixt kan de opdrachtgever bij het aangaan en/of ten tijde van de overeenkomst verzoeken zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze zekerheid kan onder meer worden gesteld door het voldoen van een voorschotnota dan wel door het stellen van een bankgarantie. Tevens kan RiFixt bepalen dat de factuur ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden dient te zijn voldaan, alvorens wordt aangevangen met den werkzaamheden.
9. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan opdrachtgever meegedeeld en heeft RiFixt het recht om administratiekosten met een minimum van € 25,- (vijfentwintig euro) bij opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 7: OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met RiFixt gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal RiFixt naar keuze steeds bevoegd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van RiFixt op schadevergoeding, terwijl RiFixt alsdan voorts bevoegd is ook alle andere met de opdrachtgever lopende transacties voor zover nog niet uitgevoerd onder gelijke voorwaarden te annuleren. Al deze gevallen hebben steeds de opeisbaarheid van al het aan RiFixt verschuldigde tot gevolg.
2. RiFixt is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van surseance van betaling, faillissement, onder curatele- of onderbewindstelling en/of stillegging of liquidatie van de opdrachtgever, alsmede indien ten laste van de opdrachtgever enig executoriaal beslag wordt gelegd.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van RiFixt opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door RiFixt niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien RiFixt tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst indien RiFixt, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en krachtens de Overeenkomst aansprakelijk zou zijn.
6. Indien RiFixt op het moment van de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde ontbinding dan wel opzegging reeds prestaties heeft geleverd ten behoeve van de opdrachtgever en ter uitvoering van de overeenkomst, is hij gerechtigd de reeds geleverde c.q. de leverbare prestaties afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Vóór de ontbinding dan wel opzegging van de overeenkomst gefactureerde bedragen in verband met hetgeen ter uitvoering van de overeenkomst reeds verricht of geleverd is, blijven met inachtneming van het voorgaande onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding dan wel opzegging direct opeisbaar.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

1. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de opdracht niet van RiFixt kan worden gevergd, heeft RiFixt het recht, zulks uitsluitend te harer keuze:
1a. de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering wel mogelijk zal zijn; ofwel
2a. de uitvoeringstermijn te verlengen met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de hierboven bedoelde omstandigheden; ofwel
3a. de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden.
2. Onder de hierboven in lid 1 bedoelde omstandigheden worden mede begrepen brand, blokkade, bedrijfsstoornis, elektriciteitsstoring, extreme temperatuurschommelingen, natuurrampen, export of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring stakingen of werkonderbrekingen en het geval dat RiFixt door personeel en materiaal – al dan niet afkomstig van derden – waarvan RiFixt zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, ongeacht de reden daartoe, niet tot uitvoering in staat wordt gesteld.

ARTIKEL 9: RECLAMATIES EN KLACHTEN

1. Opdrachtgever verplicht zich de uitgevoerde werkzaamheden na oplevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de uitgevoerde werkzaamheden aan de overeenkomst beantwoordt.
2. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij RiFixt ter zake schriftelijk per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd, hij RiFixt niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te controleren en herstellen, hij het werk geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, bewerken en verwerken.
3. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na oplevering van het werk of, indien nog niet op- of afgeleverd is, binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt, waarbij hij aan RiFixt schriftelijk dient aan te geven, onder overlegging van bewijsmateriaal, wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van het werk bestaan.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

1. RiFixt heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
2. Indien RiFixt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RiFixt beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order(s), althans tot dat gedeelte van orders(s) waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft, tot een maximum van €5.000,–.
3. RiFixt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat RiFixt is uitgegaan van onjuist en/of onvolledige gegevens, welke zijn verstrekt door de opdrachtgever.
4. RiFixt is hooguit aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RiFixt aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan RiFixt toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. RiFixt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Indien RiFixt door opdrachtgever is gemachtigd om kosten aan derden te maken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht (bijvoorbeeld advertentiekosten voor Google Adwords, Facebook of andere platformen), is de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor deze kosten.

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in eigendom van RiFixt, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen voortvloeiende uit alle met RiFixt gesloten overeenkomsten zijn nagekomen, waaronder begrepen de verplichtingen wegens niet-nakoming van deze overeenkomsten.

ARTIKEL 12: INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt RiFixt de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van industriële of intellectuele eigendom op de door hem verstrekte ideeën, concepten, ontwerpen, schetsen, berekeningen, technische omschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken zijn en blijven eigendom van RiFixt en mogen zonder zijn voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan RiFixt te retourneren op straffe van een boete van € 1.000,– per dag.
2. RiFixt kan het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van industriële of intellectuele eigendom, overdragen aan de opdrachtgever. Ten aanzien van deze overdracht kan een vergoeding worden/zijn overeengekomen.
3. Al het door RiFixt vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van RiFixt worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk is bedoeld of gemaakt.

ARTIKEL 13: GESCHILBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen RiFixt en opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin RiFixt zijn vestigingsplaats heeft.
2. Op elke overeenkomst tussen RiFixt en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.